ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။


ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 01\10\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

Zawgyi

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။


ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 01\10\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

 

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022


ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

ချဲဂဏန်း 2022,3d ချဲ , 3d , ထိုင်းထီ , 3d တိုက်ရိုက် 3d liveတစ်ကွက်ကောင်း 1,01.10.2022

 

Zawgyi

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ခ်ဲဂဏန္း 2022,3d ခ်ဲ , 3d , ထိုင္းထီ , 3d တိုက္႐ိုက္ 3d liveတစ္ကြက္ေကာင္း 1,01.10.2022

ထိုင်းချဲ 3D တိုက်ရိုက် LIVE ကြည့်ရှုရန်

ထိုင္းခ်ဲ 3D တိုက္ရိုက္ Live ၾကည့္ရႈရန္ ရွယ္ထားပါ

ထီေပါက္ ခ္ဲေပါကၢါထာေတာ္

၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗၺလာဘံ ဘဝိႆတိ။ ေထရႆ အႏုဘာေဝန၊ ေသဗၺ ေဟာႏၲဳ ပိယံ မမ။

၂။သီဝလိ စ မဟာဝီေရာ ေယ ေယ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ။ ေတ ေတ ပႆႏၲဳ ပရမံ၊ ဇနပဒါ ပူဇယႏၲဳ။

၃။သီဝလိ နာမ ေေထရန၊ မမသီေသ ေဌပၾတာန၊ ဇမၺဴဒီပ မ႑ေလန၊ ေဇယာမႏၲာ သုခါဝဟံ။

၄။သီဝလိ စ မဟာနာမံ၊ ဣႏၵာေဒဝါ သ်ဗဟၼကာ။ မႏုႆပုရိေသာ ဣတၳိ၊ မဟာလာဘံ ဘဝိႆတိ။

၅။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ နာနာေဒဟိ ဝရံ ဝရံ။ ဣဒမၸိ ပူဇာတံ ေဒတိ၊ မဟာသုခံ ဘဝိႆတိ။

၆။ဝဏၰံ ဒႏၲံ သုခံ ကိတၱိ၊ အနာမယံ ေဘဝ ေဘဝ။ တဝ႐ုေကၡ ေဒဝဓိတာ၊ သဗၺေကာဓံ ဝိနႆႏၲဳ။

၇။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ သဗၺလာဘံ ဘဝိႆတိ။ ေထရႆ အာႏုဘာေဝန၊ သဒါ ေဟာတု ပိယံ မမ။

၈။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ ေယ ေယ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ။ ေတ ေတ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ၊ ဇနပၸဒံ ပူဇယႏၲဳ။

၉။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ မမ သီေသ ေဌပၾတာန။ မႏၲိေတဇ ေဇယာမႏၲံ၊ အဟံ ဝႏၵာမိ သဗၺဒါ။

၁၀။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ ေဒဝမႏုႆ ပူဇိေတာ။ ေသာေရဟာ ပစၥယာဒီနံ၊ မဟာလာဘံ ေကရာတု ေမ။ဉာဏ္ရြိသလိုသုံးပါ လာတႅာဘအၾတက္အထူးေကာင္းျမႏၸါသၫ္။

Zawgyi

ထိုင္းခ္ဲ 3D တိုက္ရိဳက္ Live ၾကၫ့္ရႈရႏ္ ႐ြယၳားပါ

ထီေပါက္ ခ္ဲေပါကၢါထာေတာ္

၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗၺလာဘံ ဘဝိႆတိ။ ေထရႆ အႏုဘာေဝန၊ ေသဗၺ ေဟာႏၲဳ ပိယံ မမ။

၂။သီဝလိ စ မဟာဝီေရာ ေယ ေယ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ။ ေတ ေတ ပႆႏၲဳ ပရမံ၊ ဇနပဒါ ပူဇယႏၲဳ။

၃။သီဝလိ နာမ ေေထရန၊ မမသီေသ ေဌပၾတာန၊ ဇမၺဴဒီပ မေ႑လန၊ ေဇယာမႏၲာ သုခါဝဟံ။

၄။သီဝလိ စ မဟာနာမံ၊ ဣႏၵာေဒဝါ သ္ဗဟၼကာ။ မႏုႆပုရိေသာ ဣတၳိ၊ မဟာလာဘံ ဘဝိႆတိ။

၅။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ နာနာေဒဟိ ဝရံ ဝရံ။ ဣဒမၸိ ပူဇာတံ ေဒတိ၊ မဟာသုခံ ဘဝိႆတိ။

၆။ဝဏၰံ ဒႏၲံ သုခံ ကိတၱိ၊ အနာမယံ ေဘဝ ေဘဝ။ တဝ႐ုေကၡ ေဒဝဓိတာ၊ သေဗၺကာဓံ ဝိနႆႏၲဳ။

၇။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ သဗၺလာဘံ ဘဝိႆတိ။ ေထရႆ အာႏုဘာေဝန၊ သဒါ ေဟာတု ပိယံ မမ။

၈။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ ေယ ေယ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ။ ေတ ေတ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ၊ ဇနပၸဒံ ပူဇယႏၲဳ။

၉။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ မမ သီေသ ေဌပၾတာန။ မႏၲိေတဇ ေဇယာမႏၲံ၊ အဟံ ဝႏၵာမိ သဗၺဒါ။

၁၀။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ ေဒဝမႏုႆ ပူဇိေတာ။ ေသာေရဟာ ပစၥယာဒီနံ၊ မဟာလာဘံ ေကရာတု ေမ။ဉာဏ္ၿရိသလိုသုံးပါ လာတႅာဘအၾတက္အထူးေကာင္း်မႏၸါသၫ္။

 

အလုပ်ထဲတွင် အကြိမ်ပေါင်းမနည်း ထိကပါးရိကပါးလုပ်နေသော သူဌေးအားး ပညာပြန်ပေးလိုက်သည့် ဝန်ထမ်းမလေး

အလုပ်ထဲတွင် အကြိမ်ပေါင်းမနည်း ထိကပါးရိကပါး လာလုပ်နေသော သူဌေးအား သည်းမခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး ပညာပြန်ပေးလိုက်သည့် ဝန်ထမ်းမလေး

တရုတ်နိုင်ငံမှ မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ဆိုးရွားသော အလုပ်ရှင်သူဌေးနှင့် တွေ့ခဲ့ရသည်။

ထိုသူဌေးသည် အလုပ်သမားဝန်ထမ်းအပေါ် အထင်သေးနှိမ်ချင်သည့်အပြင် မိန်းကလေးနှင့် အခြားသော ဝန်ထမ်းမလေးများကို အမြဲလိုလို ထိကပါးရိကပါး လုပ်လေ့ရှိသည်။

အစပိုင်းတွင် မိန်းကလေးသည် အလုပ်ပြုတ်သွားမည်စိုး၍ ဘားမျှမပြောပဲ သည်းခံခဲ့ရာ နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်နှင့် မသက်ဆိုင်သော မက်ဆေ့စ်တွေကိုပါ ပို့လာ၍ သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ ဒေါသအရမ်းထွက်ကာ နီးစပ်ရာ ကြမ်းတိုက်တံကို ရေစွတ်ပြီး သူဌေးမျက်နှာကို တိုက်ပစ်ခဲ့သည်။

ထိုအဖြစ်အပျက်ကို နောက်လိုက်ဝန်ထမ်းများမှ videoရိုက်ကူးထားပြီး ရဲစခန်းအား အကြောင်းကြားပြီးနောက် သူဌေးသည် ဝန်ထမ်းမလေးတွေကို နှောက်ယှက်မှုနှင့် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။

Credit

Zawgyi

အလုပ္ထဲတြင္ အႀကိမ္ေပါင္းမနည္း ထိကပါးရိကပါး လာလုပ္ေနေသာ သူေဌးအား သည္းမခံႏိုင္ေတာ့သည့္အဆုံး ပညာျပန္ေပးလိုက္သည့္ ဝန္ထမ္းမေလး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ဆိုး႐ြားေသာ အလုပ္ရွင္သူေဌးႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ထိုသူေဌးသည္ အလုပ္သမားဝန္ထမ္းအေပၚ အထင္ေသးႏွိမ္ခ်င္သည့္အျပင္ မိန္းကေလးႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမေလးမ်ားကို အၿမဲလိုလို ထိကပါးရိကပါး လုပ္ေလ့ရွိသည္။

အစပိုင္းတြင္ မိန္းကေလးသည္ အလုပ္ျပဳတ္သြားမည္စိုး၍ ဘားမွ်မေျပာပဲ သည္းခံခဲ့ရာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ မက္ေဆ့စ္ေတြကိုပါ ပို႔လာ၍ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ပဲ ေဒါသအရမ္းထြက္ကာ နီးစပ္ရာ ၾကမ္းတိုက္တံကို ေရစြတ္ၿပီး သူေဌးမ်က္ႏွာကို တိုက္ပစ္ခဲ့သည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ေနာက္လိုက္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ video႐ိုက္ကူးထားၿပီး ရဲစခန္းအား အေၾကာင္းၾကားၿပီးေနာက္ သူေဌးသည္ ဝန္ထမ္းမေလးေတြကို ေႏွာက္ယွက္မႈႏွင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

 

Credit

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

ထိုင်းထီအကြံပြုချက်များ 16\09\65 နေ့အတွက်သဲလွန်စများရှိသည်။

 

Zawgyi

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

 

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

 

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

 

 

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ထိုင္းထီအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 16\09\65 ေန႔အတြက္သဲလြန္စမ်ားရွိသည္။

ရှက်မကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကြောင့် လူအများကသဘောကျနေခဲ့တဲ့ သံပုရာသီးသည်မလေး (ရုပ်သံ)

ရှက်မကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကြောင့် လူအများကသဘောကျနေခဲ့တဲ့ သံပုရာသီးသည်မလေး (ရုပ်သံ)

ဈေးဘယ်လိုရောင်းရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီး မရှက်မကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကြောင့် လူအများကသဘောကျနေခဲ့တဲ့ သံပုရာသီးသည်မလေး (ရုပ်သံ)စီးပွါးရေးရဲ့သဘောက မင်းရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကိုအမြဲသတိထားနေဖို့နှင့် မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုပိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတွေကိုရှာဖွေပြီးသုံးရမလဲဆိုတာကို

သိထားဖို့ပါဘဲ။ စီးပွါးရေးရဲ့ပန်းတိုင်က မင်းရဲ့အောင်ပွဲအတွက်မဟုတ်ဘဲ ဖောက်သည်တွေက မင်းဆီကိုလာဖို့အတွက် မင်းကိုယ်မင်းနာမည်တစ်ခုရအောင်လုပ်ဖို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Davao ပြည်နယ် Panabo မြို့ရှိမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ သူမအား လူသိများသွားစေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုကြောင့် သူမအား ပို၍ပင်လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။

အင်တာနက်သုံးသူ Jaypee Donasco က သူမရဲ့ဗီဒီယိုများကို “ Panabo အများပြည်သူဈေးထဲက မိန်း ကလေးက

သူမရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ဖောက်သည်ရှာနည်းလမ်းနဲ့ သူမရဲ့အမေကိုသံပုရာသီးကူရောင်းပေးနေခဲ့တယ် ” ဟုတဲ့ caption ဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တာပါ။

Visayan ဘာသာစကားကိုပြောနေတဲ့အဆိုပါမိန်းကလေးက သူမရဲ့“ သံပုရာသီး” (calamansi) ကိုဝယ်ရန် ဈေးရောင်းသုံးသူများအား “ အိုးး သံပုရာသီး သံပုရာသီး ငါးငံပြာရည် ၊

ပဲငံပြာရည် နဲ့ ရှာလကာရည်မရှိရင် အသုံးဝင်တဲ့သံပုရာသီး ၊ တစ်ထုပ်မှ php 20 တည်း ၊ စိတ်ဝင်စားရင် ဝယ်သွားကြပါ ” ဟု မရှက်မကြောက်ဘဲရဲရင့်စွာအော်ဟစ်ကာ ရောင်းချနေခဲ့ပါတယ်။

ထိုဈေးထဲ၌ အခြား သံပုရာသီးသည်များရှိသော်လည်း သူမရဲ့ရဲရင့်တဲ့ဈေးကွက်ဗျူဟာကြောင့် ဈေးသုံးသူများက ဤမိန်းကလေးထံမှ ဝယ်ယူအားပေး ခဲ့ကြပါတယ်။

သူမဟာ မကြာခင်မှာပဲသူမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအထင်ကြီးတဲ့ netizen တွေဆီကနေ ချီးကျူးခံခဲ့ရပါတယ်။

များစွာသော netizen များက သူမကိုသဘောကျခဲ့ကြပြီး သူမဟာ ဈေးဘယ်လိုရောင်းပြီး ဘယ်လိုဖောက်သည်ရှာရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိနေတာကြောင့်

သူမဟာ အောင်မြင်ဖို့အလားအလာရှိသလို ဗီဒီယိုက အခုလိုလူသိများလာလို့ သူမလည်း ဆက်လက်ပြီးဖောက်သည်တွေအများကြီးရလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။

အခြားသူများကသူမကို Kapuso Mo, Jessica Soho ကဲ့သို့လူထုအခြေပြုရှိုးများတွင်ပါဝင်လာဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။

သို့သော် အချို့ကသူမရဲ့အလုပ်ကိုခွင့်ပြုခြင်းကြောင့် သူမ၏မိဘများကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုပြီး ဤအရာဟာ ကလေးလုပ်သားဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။

သို့သော်လည်း လူအများစုက ဤမိန်းကလေးဟာ ကျောင်းချိန်ပြီးမှသာဈေးရောင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုနှင့်မိသားစုကိုမည်သို့ထောက်ပံ့ရမည်ကိုသင်ယူခြင်းက ဘာမှားနေလို့လဲလို့ဆိုခဲ့ကြပြီး

အဲဒါကသူမကိုအနာဂတ်မှာအောင်မြင်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းဖြစ်စေကြောင်းပြောကာ သူမဘက်၌ရပ်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။

Credit

Zawgyi

ရွက္မေၾကာက္တတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေလးေၾကာင့္ လူအမ်ားကသေဘာက်ေနခဲ့တဲ့ သံပုရာသီးသည္မေလး (႐ုပ္သံ)

ေဈးဘယ္လိုေရာင္းရမယ္ဆိုတာကိုသိၿပီး မရွက္မေၾကာက္တတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ေလးေၾကာင့္ လူအမ်ားကသေဘာက်ေနခဲ့တဲ့ သံပုရာသီးသည္မေလး (႐ုပ္သံ)စီးပြါးေရးရဲ႕သေဘာက မင္းရဲ႕ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြကိုအၿမဲသတိထားေနဖို႔ႏွင့္ မင္းရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြကိုပိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေဈးကြက္ရွာေဖြေရးနည္းဗ်ဴဟာေတြကိုရွာေဖြၿပီးသုံးရမလဲဆိုတာကို

သိထားဖို႔ပါဘဲ။ စီးပြါးေရးရဲ႕ပန္းတိုင္က မင္းရဲ႕ေအာင္ပြဲအတြက္မဟုတ္ဘဲ ေဖာက္သည္ေတြက မင္းဆီကိုလာဖို႔အတြက္ မင္းကိုယ္မင္းနာမည္တစ္ခုရေအာင္လုပ္ဖို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Davao ျပည္နယ္ Panabo ၿမိဳ႕ရွိမိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးဟာ သူမအား လူသိမ်ားသြားေစမဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးနည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုေၾကာင့္ သူမအား ပို၍ပင္လူသိမ်ားလာခဲ့ပါတယ္။

အင္တာနက္သုံးသူ Jaypee Donasco က သူမရဲ႕ဗီဒီယိုမ်ားကို “ Panabo အမ်ားျပည္သူေဈးထဲက မိန္း ကေလးက

သူမရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ေဖာက္သည္ရွာနည္းလမ္းနဲ႔ သူမရဲ႕အေမကိုသံပုရာသီးကူေရာင္းေပးေနခဲ့တယ္ ” ဟုတဲ့ caption ျဖင့္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးခဲ့တာပါ။

Visayan ဘာသာစကားကိုေျပာေနတဲ့အဆိုပါမိန္းကေလးက သူမရဲ႕“ သံပုရာသီး” (calamansi) ကိုဝယ္ရန္ ေဈးေရာင္းသုံးသူမ်ားအား “ အိုးး သံပုရာသီး သံပုရာသီး ငါးငံျပာရည္ ၊

ပဲငံျပာရည္ နဲ႔ ရွာလကာရည္မရွိရင္ အသုံးဝင္တဲ့သံပုရာသီး ၊ တစ္ထုပ္မွ php 20 တည္း ၊ စိတ္ဝင္စားရင္ ဝယ္သြားၾကပါ ” ဟု မရွက္မေၾကာက္ဘဲရဲရင့္စြာေအာ္ဟစ္ကာ ေရာင္းခ်ေနခဲ့ပါတယ္။

ထိုေဈးထဲ၌ အျခား သံပုရာသီးသည္မ်ားရွိေသာ္လည္း သူမရဲ႕ရဲရင့္တဲ့ေဈးကြက္ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ေဈးသုံးသူမ်ားက ဤမိန္းကေလးထံမွ ဝယ္ယူအားေပး ခဲ့ၾကပါတယ္။

သူမဟာ မၾကာခင္မွာပဲသူမရဲ႕ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြကိုအထင္ႀကီးတဲ့ netizen ေတြဆီကေန ခ်ီးက်ဴးခံခဲ့ရပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ netizen မ်ားက သူမကိုသေဘာက်ခဲ့ၾကၿပီး သူမဟာ ေဈးဘယ္လိုေရာင္းၿပီး ဘယ္လိုေဖာက္သည္ရွာရမလဲဆိုတာကိုေကာင္းေကာင္းသိေနတာေၾကာင့္

သူမဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔အလားအလာရွိသလို ဗီဒီယိုက အခုလိုလူသိမ်ားလာလို႔ သူမလည္း ဆက္လက္ၿပီးေဖာက္သည္ေတြအမ်ားႀကီးရလာလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အျခားသူမ်ားကသူမကို Kapuso Mo, Jessica Soho ကဲ့သို႔လူထုအေျချပဳရႈိးမ်ားတြင္ပါဝင္လာဖို႔ကိုလည္းေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကသူမရဲ႕အလုပ္ကိုခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ သူမ၏မိဘမ်ားကိုပုတ္ခတ္ေျပာဆိုၿပီး ဤအရာဟာ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုက ဤမိန္းကေလးဟာ ေက်ာင္းခ်ိန္ၿပီးမွသာေဈးေရာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုႏွင့္မိသားစုကိုမည္သို႔ေထာက္ပံ့ရမည္ကိုသင္ယူျခင္းက ဘာမွားေနလို႔လဲလို႔ဆိုခဲ့ၾကၿပီး

အဲဒါကသူမကိုအနာဂတ္မွာေအာင္ျမင္ဖို႔ပိုေကာင္းတဲ့ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္းျဖစ္ေစေၾကာင္းေျပာကာ သူမဘက္၌ရပ္တည္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Credit

ဟော်တယ်ခေါ်တာ မလိုက်လို့ ဝယ်ပေးထားတာပြန်တောင်းသောကြောင့် ဂါဝန် ကို လမ်းမပေါ်တွင်ချွတ်ပေး ခဲ့ တဲ့ ကောင်မလေး(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံ ကြည့်ပါ

အချစ်ရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ နက်နဲလွန်းသော အကြောင်းအရာတို့နှင့် ပတ်သတ်၍ အမြင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသည့် အတွက် မှတ်ချက်ပေးခြင်းမျိုး မပြုလုပ်လိုပေ။သို့သော်လည်း အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ နိုင်ငံများအားလုံးသည် ယဉ်ကျေးမှုခြင်းများစွာဆင်တူလှပေသည်။

ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကောင်လေးဟာ ချစ်သူသက်တမ်း၅နှစ်ပြည့်သည့်အချိန်တွင် ကောင်မလေးနှင့် အတူလည်ပတ်ပြီး ဟော်တယ်သို့သွားရန် ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါကောင်မလေးက မလိုက်နိုင်ကြောင်း ငြင်းဆန်ဏာမှ စကားအခြေအတင်များခဲ့ကြပြီး လမ်းခွဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ကောင်လေးဟာ သူဝယ်ပေးထားသည့် ပစ္စည်းအချို့ကို ပြန်ပေးရန် တောင်းဆိုသဖြင့် ကောင်မလေးဟာ ချက်ချင်းပင် သူမဝတ်ဆင်ထားသော ကောင်လေးဝယ်ပေးထားသည့် ဂါဝန်လေးကို ဆွဲချွတ်ပြီး ပြန်ပေးခဲ့တာလို့ တွေ့ရှိသူတွေက ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။

Zawgyi

ေအာက္ဆုံးတြင္ ႐ုပ္သံ ၾကည့္ပါ

အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္၍ နက္နဲလြန္းေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည့္ အတြက္ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္လိုေပ။သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ယဥ္ေက်းမႈျခင္းမ်ားစြာဆင္တူလွေပသည္။

ယခုတြင္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေကာင္ေလးဟာ ခ်စ္သူသက္တမ္း၅ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေကာင္မေလးႏွင့္ အတူလည္ပတ္ၿပီး ေဟာ္တယ္သို႔သြားရန္ ေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ထိုအခါေကာင္မေလးက မလိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ဏာမွ စကားအေျခအတင္မ်ားခဲ့ၾကၿပီး လမ္းခြဲဖို႔ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ေကာင္ေလးဟာ သူဝယ္ေပးထားသည့္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ေကာင္မေလးဟာ ခ်က္ခ်င္းပင္ သူမဝတ္ဆင္ထားေသာ ေကာင္ေလးဝယ္ေပးထားသည့္ ဂါဝန္ေလးကို ဆြဲခြၽတ္ၿပီး ျပန္ေပးခဲ့တာလို႔ ေတြ႕ရွိသူေတြက ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

The webpage at https://www.youtube.com/embed/36m2wtf1Tk8 might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.

“ ရဲမလေေး ရဲ့ ” အား ….. ဗိုလျကွီးနာ တယျ ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ…

Vedioအောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည်။


မထင်မှတ် ဘဲဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်တယ်။ရဲမေ ခမျာ ဘယ်လောက်တောင်နာလိုက်မလဲ။

ခင်ဗျားတို့စဉ်းစား သာကြည့်ကြပါတော့ဗျာ …လက်ဖျား လက်နား တံခါးညှပ် တယ်ဆိုတာ…

လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ


ဘာများ လဲဆိုပြီး ဝင်ကြည့် လိုက်တာ ဟာသ သက်သက် ရယ်မောေ စရန် တင်ဆက်ပေး တာဖြစ်တဲ့ အတွက်

သီလ လုံခြုံစွာ မဆဲမ ဆိုပဲ အသက်လဲ ရှည် ရယ်မောရုံ သက်သက်လေးသာ ဟဟ ပေးသွားကြပါဗျာ…

ဆဲတယ်ဆိုတာ ကြားတဲ့သူလဲ မကောင်း ဆဲတဲ့ ခင်ဗျားတို့ အတွက်လဲ အမြင်မတင့်တယ်ပါဘူး သိတယ်မလား..

ရယ်မောခြင်းခြင်းဖြင့် တစ်နေ့တာပင်ပန်းမှု့တေ ပြေပျောက်ကြပါစေ…

#လူတင်

Zawgyi

Vedioေအာက္ဆုံးတြင္ပါဝင္သည္။

မထင္မွတ္ ဘဲျဖစ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္လို႔ေတာင္ေျပာလို႔ရပါတယ္တယ္။ရဲေမ ခမ်ာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္နာလိုက္မလဲ။

ခင္ဗ်ားတို႔စဥ္းစား သာၾကည့္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ …လက္ဖ်ား လက္နား တံခါးညႇပ္ တယ္ဆိုတာ…

လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ သင့္ကို လက္ခံဖို႔ ခ်စ္ခင္ဖို႔ ဆိုတာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္- မလိုအပ္ဘူးထင္ၿပီး သင့္ ရဲ႕ဆက္ဆံပုံ ဆက္ဆံနည္း လြဲမွားသြားခဲ့ရင္ေတာ့ သင္ မိတ္ပ်က္ပါၿပီ- ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဗီဒီယိုေလးကိုသာ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္လိုက္ပါ
ဘာမ်ား လဲဆိုၿပီး ဝင္ၾကည့္ လိုက္တာ ဟာသ သက္သက္ ရယ္ေမာေ စရန္ တင္ဆက္ေပး တာျဖစ္တဲ့ အတြက္

သီလ လုံၿခဳံစြာ မဆဲမ ဆိုပဲ အသက္လဲ ရွည္ ရယ္ေမာ႐ုံ သက္သက္ေလးသာ ဟဟ ေပးသြားၾကပါဗ်ာ…

ဆဲတယ္ဆိုတာ ၾကားတဲ့သူလဲ မေကာင္း ဆဲတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အတြက္လဲ အျမင္မတင့္တယ္ပါဘူး သိတယ္မလား..

ရယ္ေမာျခင္းျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာပင္ပန္းမႈ႕ေတ ေျပေပ်ာက္ၾကပါေစ…

 

#လူတင္

ထိုင်းချဲ 3D တိုက်ရိုက် LIVE ကြည့်ရှုရန်

ထိုင္းခ်ဲ 3D တိုက္ရိုက္ Live ၾကည့္ရႈရန္ ရွယ္ထားပါ

ထီေပါက္ ခ္ဲေပါကၢါထာေတာ္

၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗၺလာဘံ ဘဝိႆတိ။ ေထရႆ အႏုဘာေဝန၊ ေသဗၺ ေဟာႏၲဳ ပိယံ မမ။

၂။သီဝလိ စ မဟာဝီေရာ ေယ ေယ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ။ ေတ ေတ ပႆႏၲဳ ပရမံ၊ ဇနပဒါ ပူဇယႏၲဳ။

၃။သီဝလိ နာမ ေေထရန၊ မမသီေသ ေဌပၾတာန၊ ဇမၺဴဒီပ မ႑ေလန၊ ေဇယာမႏၲာ သုခါဝဟံ။

၄။သီဝလိ စ မဟာနာမံ၊ ဣႏၵာေဒဝါ သ်ဗဟၼကာ။ မႏုႆပုရိေသာ ဣတၳိ၊ မဟာလာဘံ ဘဝိႆတိ။

၅။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ နာနာေဒဟိ ဝရံ ဝရံ။ ဣဒမၸိ ပူဇာတံ ေဒတိ၊ မဟာသုခံ ဘဝိႆတိ။

၆။ဝဏၰံ ဒႏၲံ သုခံ ကိတၱိ၊ အနာမယံ ေဘဝ ေဘဝ။ တဝ႐ုေကၡ ေဒဝဓိတာ၊ သဗၺေကာဓံ ဝိနႆႏၲဳ။

၇။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ သဗၺလာဘံ ဘဝိႆတိ။ ေထရႆ အာႏုဘာေဝန၊ သဒါ ေဟာတု ပိယံ မမ။

၈။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ ေယ ေယ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ။ ေတ ေတ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ၊ ဇနပၸဒံ ပူဇယႏၲဳ။

၉။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ မမ သီေသ ေဌပၾတာန။ မႏၲိေတဇ ေဇယာမႏၲံ၊ အဟံ ဝႏၵာမိ သဗၺဒါ။

၁၀။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ ေဒဝမႏုႆ ပူဇိေတာ။ ေသာေရဟာ ပစၥယာဒီနံ၊ မဟာလာဘံ ေကရာတု ေမ။ဉာဏ္ရြိသလိုသုံးပါ လာတႅာဘအၾတက္အထူးေကာင္းျမႏၸါသၫ္။

Zawgyi

ထိုင္းခ္ဲ 3D တိုက္ရိဳက္ Live ၾကၫ့္ရႈရႏ္ ႐ြယၳားပါ

ထီေပါက္ ခ္ဲေပါကၢါထာေတာ္

၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗၺလာဘံ ဘဝိႆတိ။ ေထရႆ အႏုဘာေဝန၊ ေသဗၺ ေဟာႏၲဳ ပိယံ မမ။

၂။သီဝလိ စ မဟာဝီေရာ ေယ ေယ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ။ ေတ ေတ ပႆႏၲဳ ပရမံ၊ ဇနပဒါ ပူဇယႏၲဳ။

၃။သီဝလိ နာမ ေေထရန၊ မမသီေသ ေဌပၾတာန၊ ဇမၺဴဒီပ မေ႑လန၊ ေဇယာမႏၲာ သုခါဝဟံ။

၄။သီဝလိ စ မဟာနာမံ၊ ဣႏၵာေဒဝါ သ္ဗဟၼကာ။ မႏုႆပုရိေသာ ဣတၳိ၊ မဟာလာဘံ ဘဝိႆတိ။

၅။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ နာနာေဒဟိ ဝရံ ဝရံ။ ဣဒမၸိ ပူဇာတံ ေဒတိ၊ မဟာသုခံ ဘဝိႆတိ။

၆။ဝဏၰံ ဒႏၲံ သုခံ ကိတၱိ၊ အနာမယံ ေဘဝ ေဘဝ။ တဝ႐ုေကၡ ေဒဝဓိတာ၊ သေဗၺကာဓံ ဝိနႆႏၲဳ။

၇။သီဝလိ စ မဟာလာဘံ၊ သဗၺလာဘံ ဘဝိႆတိ။ ေထရႆ အာႏုဘာေဝန၊ သဒါ ေဟာတု ပိယံ မမ။

၈။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ ေယ ေယ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ။ ေတ ေတ ပႆႏၲဳ မံ ပိယံ၊ ဇနပၸဒံ ပူဇယႏၲဳ။

၉။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ မမ သီေသ ေဌပၾတာန။ မႏၲိေတဇ ေဇယာမႏၲံ၊ အဟံ ဝႏၵာမိ သဗၺဒါ။

၁၀။သီဝလိ စ မဟာေေထရာ၊ ေဒဝမႏုႆ ပူဇိေတာ။ ေသာေရဟာ ပစၥယာဒီနံ၊ မဟာလာဘံ ေကရာတု ေမ။ဉာဏ္ၿရိသလိုသုံးပါ လာတႅာဘအၾတက္အထူးေကာင္း်မႏၸါသၫ္။

 

“ ရဲမလေေး ရဲ့ ” အား ….. ဗိုလျကွီးနာ တယျ ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ…

Vedioအောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည်။


မထင်မှတ် ဘဲဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်တယ်။ရဲမေ ခမျာ ဘယ်လောက်တောင်နာလိုက်မလဲ။

ခင်ဗျားတို့စဉ်းစား သာကြည့်ကြပါတော့ဗျာ …လက်ဖျား လက်နား တံခါးညှပ် တယ်ဆိုတာ…

လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ


ဘာများ လဲဆိုပြီး ဝင်ကြည့် လိုက်တာ ဟာသ သက်သက် ရယ်မောေ စရန် တင်ဆက်ပေး တာဖြစ်တဲ့ အတွက်

သီလ လုံခြုံစွာ မဆဲမ ဆိုပဲ အသက်လဲ ရှည် ရယ်မောရုံ သက်သက်လေးသာ ဟဟ ပေးသွားကြပါဗျာ…

ဆဲတယ်ဆိုတာ ကြားတဲ့သူလဲ မကောင်း ဆဲတဲ့ ခင်ဗျားတို့ အတွက်လဲ အမြင်မတင့်တယ်ပါဘူး သိတယ်မလား..

ရယ်မောခြင်းခြင်းဖြင့် တစ်နေ့တာပင်ပန်းမှု့တေ ပြေပျောက်ကြပါစေ…

#လူတင်

Zawgyi

Vedioေအာက္ဆုံးတြင္ပါဝင္သည္။

မထင္မွတ္ ဘဲျဖစ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္လို႔ေတာင္ေျပာလို႔ရပါတယ္တယ္။ရဲေမ ခမ်ာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္နာလိုက္မလဲ။

ခင္ဗ်ားတို႔စဥ္းစား သာၾကည့္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ …လက္ဖ်ား လက္နား တံခါးညႇပ္ တယ္ဆိုတာ…

လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ သင့္ကို လက္ခံဖို႔ ခ်စ္ခင္ဖို႔ ဆိုတာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္- မလိုအပ္ဘူးထင္ၿပီး သင့္ ရဲ႕ဆက္ဆံပုံ ဆက္ဆံနည္း လြဲမွားသြားခဲ့ရင္ေတာ့ သင္ မိတ္ပ်က္ပါၿပီ- ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဗီဒီယိုေလးကိုသာ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္လိုက္ပါ
ဘာမ်ား လဲဆိုၿပီး ဝင္ၾကည့္ လိုက္တာ ဟာသ သက္သက္ ရယ္ေမာေ စရန္ တင္ဆက္ေပး တာျဖစ္တဲ့ အတြက္

သီလ လုံၿခဳံစြာ မဆဲမ ဆိုပဲ အသက္လဲ ရွည္ ရယ္ေမာ႐ုံ သက္သက္ေလးသာ ဟဟ ေပးသြားၾကပါဗ်ာ…

ဆဲတယ္ဆိုတာ ၾကားတဲ့သူလဲ မေကာင္း ဆဲတဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အတြက္လဲ အျမင္မတင့္တယ္ပါဘူး သိတယ္မလား..

ရယ္ေမာျခင္းျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာပင္ပန္းမႈ႕ေတ ေျပေပ်ာက္ၾကပါေစ…

 

#လူတင္